Pilgrimage Tour: 

Shirdi, Nasik , Trambkeshwar, Shanisingapur,Srinathji, Ashtavinayak Kolhapur Mahallaxmi, Pandharpur,Vaishnodevi, Amarnath Yatra, Chardham Yatra, 12 Jyotilinga, Tirupati, Rameshwaram,Kanyakumari, Minakshi, Madurai, Bat Dawarika,